... it Heechsân!

Och wat wie it spannend. En wat wie it in moaie presintaasje mei filmkes én foto's én duo Tineke & Wietske. En wat seach eltsenien der prachtich út. Gala, western en alles wat dêr tusken sit. De Oscar-útrikking wie in feest foar it each.

Wietske en Tineke
Presintaasjeduo Wietske & Tineke

 

Opfallend hege kwaliteit fan de buertfoarstellings, dat is ien fan de konklúzjes by it úteinsetten fan it doarpsfeest. En de winner wie dus it Heechsân, dat 'de Daltons' as film útkeazen hie. Wa't it noch net sjoen hat, freed mar even op 'e fyts nei it Heechsân, want it is de muoite wurdich.

In fertsjinne twadde plakje wie der foar de Skoallestrjitte mei de film 'Titanic'. Ek prachtich dien. Tredde de E.M. Beimastrjitte mei 'Nova Zembla' mei ferklomme manlju, iisberen, in skip yn it Wâltsje en in Doutzen op de skommel.

It feest is los en der komme noch twa moaie dagen!

De foto's fan de buertfoarstellings sille letter op dizze side publisearre wurde.

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen