Freed 27 maaie wie alwer de lêste jûn fan de jierlikse Eastermarder fjouwerjûnekuier.
Dit jier wie it, sjoen it waar, somtiden in bytsje trochsetten, mar lokkigernôch bruts mei de lêste meters yn 't sicht, it sintsje wer troch. Dêrtroch wie de yntocht wer in fleurich gehiel.
En troch de muzikale begelieding fan 'Drum- en Lyraselection Warga' krigest dan altyd wer even 'vleugels'. De 33-ste kear fan dit kuierbarren sit der wer op, al wat oerbliuwt is in sfearympresje mei dit byldferslachje fan freedtejûn...
fjouwerjûnekuier_2011

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen