'Koardinaasje', sjongtalint út eigen doarp, hat tiisdeitejûn Eastermar alhiel in krystsfear brocht troch twa kear op te treden. Earst yn de Nije Hoarnst en doe op it Breed. De kjeld, de krystbeam en de fjoerkuorren makken it plaatsje op dizze lêste lokaasje hielendal kompleet. Nei de nûmers klonk der alle kearen in applaus. It publyk hie fansels de moffen oan, dus it hearde miskien net sa entûsjast mar de bedoeling wie goed. Eastermar kin mar grutsk wêze op sa'n (kryst)koar.

Koardinaasje

Mear foto's fan Jan en Sjoukje Kooistra

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen