Fan 'e moarn hat de priisútrikking plakfûn fan de Sinteklaasaksje fan de 'Ondernemersvereniging Eastermar' (OVE). Yn de slachterswinkel fan Otte Boersma wienen om 10.00 oere de priiswinners útnoege om har priis yn ûntfangst te  nimmen.

ABA_6561

 

Neffens Sjouke Wijnsma wie de Sinteklaasaksje wer in grut sukses.  Goeie berjochten dus fan en foar de Eastermarder ûndernimmers.

ABA_6552-1

De famylje Halbersma krige de earste priis útrikt troch Sjouke Wijnsma, foarsitter fan de OVE: in midwike yn in bungalowpark.

ABA_6554-1

De famylje Hamstra wûn de twadde priis en Freerk en Janke meie in wykein yn in bungalowpark.

ABA_6566-1

De famylje Van der Bosch fan Droegeham wûn de tredde priis: in teaterbon.

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen