Yn de gemeente Tytsterksteradiel binne hjoed 15 doarpskuierkes iepene, werfân trije yn Eastermar. Wethâlder Geerling Schippers dy 't ûnder oaren rekreaasje yn de portefeuille hat, wie dé man om de kuierkes te iepenjen. Dit barde fansels troch ien fan de kuierkes, nûmer 9 tusken Burgum en Noardburgum, yndie te kuierjen.

Yn in handich boekje mei ringbân binne alle kuierkes sammele. Dit boekje is û.o. op it gemeentehûs te keap foar € 5,--. Mar de 15 kuierrûtes binne ek los te ferkrijen. Ek sûnder rûte binne de kuierkes te berinnen want men kin op elts momint 'ynstappe' en hoecht men de pealtsjes mar te folgjen. De 'pealleboel' fan alle 15 rûtes binne útset troch Brouwer & Brouwer.

doarpskuierkes

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen