Doarpsaginda

 • Oud zeilend hout

 • Zaterdag 14 Juli 2018
 • Aanvang uur
 • t/m Zondag 15 Juli 2018 ,
 • Categorie: Ferienings Aktiviteit

 • BM.jpg
 • Informatie:

  Bulthuis en syn BM wer op de Burgumer Mar

  Yn 2018 sil Wettersportferiening 'Tusken Mar en Leyen' sylwedstriden organisearje mei âlde houten sylboatsjes. De sylboatsjes binne allegear registrearre by de Stichting 'Oud Zeilend Hout'. Ien fan de typen dy`t meidocht is 'de BM-er', in ûntwerp fan Hendrik Bulthuis út 1928. Dizze, hast hûndert jier âlde sylboatsjes en noch folle mear typen, sille yn it wykein fan 14 en 15 july yn Eastermar te sjen wêze. It is de bedoeling der in feestlik gehiel fan te meitsjen. Freed 13 july binne de boatsjes al yn Eastermar en wolle wy de jongerein yn de basisskoalleleeftiid útnûgje mei te silen.

  It programma is noch net hielendal rûn, dus hâld de webside yn de gaten foar updates. Klik hjir foar mear ynformaasje.

  In 2018 zal watersportvereniging "Tusken Mar en Leyen" zeilwedstrijden organiseren met oude houten zeilbootjes. De zeilboten zijn allemaal geregistreerd bij de Stichting " Oud Zeilend Hout"  Eén van de typen die meedoet is de BM-er, een ontwerp van Hendrik Bulthuis uit 1928. Deze bijna 100 jaar oude zeilboten en nog veel meer types zullen in het weekend van 14 en 15 juli in Eastermar te zien zijn. Het is de bedoeling om er een feestelijk geheel van te maken. Vrijdag 13 juli zijn de boten al in Eastermar en willen we jongeren in de basisschoolleeftijd uitnodigen om mee te zeilen.

 • Beschikbare downloads:
  Flyer-OZH-juli2018-mail.pdf
 • $

 • Locatie:
  De Komerk
  Snakkerbuorren
  Eastermar

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppe