Doarpsaginda

 • Toernoai yn ‘e fuotbalkoai

 • Zaterdag 16 Juni 2018
 • Aanvang 13:30 uur
 • Categorie: Sportferienings aktiviteit

 • football-157931_960_720.png
 • Omschrijving:

  Kampioen fan Eastermar wurde?
  Dat kin saterdei 16 juny 2018

  Dan wurdt it tredde Eastermarder fuotbalkoai-toernoai hâlden. It begjint om 13.30 o. Kinst kampioen wurde op fjouwer ferskillende manieren:

  Kampioen Heechhâlden,
  Kampioen Latsjetûk of
  Panenka-Kampioen en…
  Myn moaiste trúk.

  Of miskien wol kampioen yn alle trije ‘disiplines!

  Fierder wurdt der in ‘klassemint’ opsteld en de winner dêrfan kriget de
  Klaas van der Ploeg-bokaal
  In wikselpriis dy’t in jier lang thús te pronk stean mei.

  Hoe’t dat krekt giet wurdt yn ‘e fuotbalkoai – oan it Harstepaad – wol útlein.
  Der binne twa groepen dielnimmers: bern oant 13 jier (basisskoalle) en de jongelju fan 13 o/m 18 jier (fuortset ûnderwiis). Sawol jonges as famkes kinne meidwaan.
  Opjaan kin by Wijbe Postma, ’t Hof 5, 0512 471615 of
  e-post of saterdeitemiddei by de koai.
  Publyk is fansels ek wolkom.

    • Contact: Wijbe Postma 471615 of e-mail • Locatie:
  Fuotbalkoai
  Harstepaed


 

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppe