Yn de kommende BREEDút sil in fraachpetear te lêzen wêze mei de nije eigners fan Familiehotel Oostermeer. Sa 't eltsenien wol lêzen hat, is it hotel nammentlik ferkocht.
Yn it stik wurdt ûnder oaren út de doeken dien wat de ferbouplannen binne. Ada Roelants en Heymen Jansen binne fan doel it gebou safolle mooglik wer werom te bringen nei de oorspronkijke staat en alle orizjinele eleminten, foar safier dy der noch binne, wer foar 't ljocht te heljen. Om dizze reden is besluten om it hotel de âlde namme wer werom te jaan. Op it momint fan skriuwen like it fêst te stean dat de namme fan it hotel 'Hotel Meerzicht' wurde soe.
Mar letter die bliken, dat yn 1874 yn in advertinsje de namme justjes oars skrean waard, nammentlik mei in 'g'. Hotel Oostermeer sil dêrom meikoarten offisjeel wer 'Hotel Meerzigt' hjitte.

hotelmeerzicht2.jpg

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen