Op woansdei 7 juny is de winkel 'Alles ûnder ien dak' iepene.
Us doarp hat no dochs wer in eigen supermerk neidat it fanôf desimber sûnder sitten hat.
,,En dat moast net al te lang duorje'', sa tochten Sjouke en Sippie Wijnsma.
Oan Doutzen Kroes de eare om it offisjele startsein foar dizze nije ûndernimming te jaan troch de sleutel yn de doar om te draaien.
Sjouke sei yn syn tankwurd tsjin har: ,,Dat dizze winkel mar krekt sa súksesfol wurde mei as dyn karrière. No dat hoopje wy dan ek mar fansels.

allesdak5.jpg

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen