Op Keninginnedei hâldt 'Herbergh De Parel' iepen hûs.

Tusken 9 en 12 oere kinne Eastermarders fergees om in gleske oranjebitter terjochte by 'De Parel' en tagelyk even rûn sjen. Foar de bern lizze der kleurplaten klear en binne der moaie prizen te winnen.
Nóch in reden om op de moarn fan Keninginnedei even op it Breed te sjen, want ek de tradisjonele frijmerk foar bern én âlden fynt hjir plak.

 

Image
De gleskes oranjebitter stean klear!

 

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen