hat Eastermar wer in eigen supermerk.

It giet op dit stuit hurd mei de ynrjochting fan 'Alles ûnder ien dak'.
De grutte kuollings binne hjoed pleatst (foto), tiisdei de stellings en oan de ein fan de wike komt de nije foarried binnen. Dan wurdt it doazen útpakke en 'fakkefolje'. Spannende dagen foar de famylje Wijnsma, dy't fuortendaliks nei de iepening al wer fierder útein sette sille mei harren nije broadsjessaak yn de âlde bakkerswinkel.
8 juny giet de Eastermarder supermerk iepen.

allesdak.jpg

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen