No 't de bôle fan 8 juny ôf ferkocht wurde sil yn de nije supermerk oan de E.M. Beimastrjitte, komt de âlde bakkerswinkel oan it Breed frij foar oare business. Yn de winkel komt plak foar smarde broadsjes, kofje & tee en banketbakkersiis. De foarkant en sydkant wurdt oanklaaid mei in terras. It is de bedoeling dat dizze oanwinst foar it doarp allinne yn it seizoen iepen is foar boatsjeminsken, fytsers en oaren dy't sin hawwe oan in flaubyt.

Sippie Wynsma kin har gelok net op want azen hat sy net ien, mar trije etalaazjes ta har beskikking om har hobby útfiere te kinnen.

 

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen