Nei 20 jier fan plannen meitsje, bouwe, ferbouwe, nijbouwe en herbouwe is HerbercH 's Lands Welvaren ôf en dus…… is it tiid foar in nije útdaging.
Dêrom sil de HerbercH 's Lands Welvaren yn septimber ferkocht wurde.
Op in noch te bepalen datum sil yn ’t lêst fan septimber de provisionele ferkeap wêze en de finale ferkeap is twa wike letter.

Wy hâlde jim op 'e hichte.

Mei freonlike groetnis
Floor en Antsje

Image
's Lands Welvaren nei 20 jier ôf

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen