Op 21 en 22 april hat van der Valle oan it Breed in jubileumshow fanwege it heuchlike feit dat de winkel al wer ien jier yn Eastermar in plakje hat. Hendrik en Lutske hawwe withoe hurd wurke om fan de winkel en de wurkpleats wat moais te meitsjen. Mei troch harren sympatike wize fan oanpakken hawwe al hiel wat Eastermarders harren fyts by van der Valle yn 't ûnderhâld. Tidens de show kin men rekkenje op hege koartingen op nije en gebrûkte fytsen.

 

vandervalle.jpg

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen