Mei de Peaske wie feest/eetcafé/snackbar 'it Breed' net iepen; in teken dat der wat mis wie. Spitigernôch docht no bliken dat de nije eigner it net oprêden hat.
It kafé wie yn maart 2005 krekt hielendal fernijd.

update 22/4: Om de saken dúdlik te krijen is kontakt socht mei Pim van den Ende, de útbater fan it Breed. It Breed is ticht omdat it ferkocht is oan in famylje út Smilde. Pim sels begjint mei in nije saak yn Drachten en sil ús dêroer berjocht dwaan wannear 't dêr nijs oer is.

eetcafeBreed.jpg

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen