Fan 10 oant 17 febrewaris komt de 'praatpeal' fan Praat mar Frysk yn 'e 'Alles ûnder ien dak'-winkel fan Sjouke en Sippie te stean. Wa't dat wol kin hjir wat ynsprekke en dat wurdt tagelyk filme! Dizze filmkes binne letter te sjen fia www.praatmarfrysk.nl

Van 10 tot 17 februari staat de 'praatpaal' van Praat mar Frysk in de 'Alles ûnder ien dak'-winkel van Sjouke en Sippie. Iedereen die dat wil kan hier wat inspreken en dat wordt dan ook gefilmd! Deze filmpjes zijn later te zien via de site www.praatmarfrysk.nl

praat mar frysk

 

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen