Yn mar in pear dagen tiid is it ynterieur fan de grientewinkel fan Jannes Hamstra kompleet oer de kop helle. It resultaat mei der wêze! De winkel eaget rommer en oersichtliker. Alles hat no syn eigen hoeke: griente, bôle, oar itensguod én de toeriste-ynfopost. De nije yndieling docht neffens Jannes Hamstra fertuten: 'Al dy rekjes mei losse folderkes binne fuort en dat skeelt in protte. It eage  frij rommelich. Fierder hoege minsken net mear te wachtsjen. Sy kinne, wannear't sy dat wolle, fuortendaliks begjinne mei it sammeljen fan de boadskippen en dêrtroch is de sfear geselliger wurden. Minsken hawwe wat te dwaan en kinne har eigen griente en fruit útsykje. Dat fine klanten noflik.'

Jannes Hamstra is grutsk op it resultaat, de winkel stiet der wer pikobello op.

Griente en Farskspesjalist Jannes Hamstra

 

 

Griente en Farskspesjalist Jannes Hamstra

Griente en Farskspesjalist Jannes Hamstra

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen