Nei 5 jier hâlde wy op mei de winkel.

greideroasWy wolle jo tige tank sizze foar de klandyzje en it betrouwen yn ús!

Sa 't it no stiet bliuwt Greideroas bestean yn in oare foarm. Jeltine wurket fan septimber ôf as freelance blommiste en jout kursussen blomskikken; foar fragen kinne jo belje 0512-331099/06-52080193.

De blommewinkel is oant 10 july ta iepen en dan giet de winkel ticht. Kom noch ris del no't it noch kin om mei 50% koarting wat moais te keapjen.
E.M. Beimastrjitte 30    

Mei it Easterbarren hâlde we iepen tún, mei terras en nijsgjirrichheden.

Mei freonlike groetnis, Anneke, Jeltine en Sytse

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen