Oan alle ynwenners,

De Alles ûnder ien dak-sparaksje fan kassabonnen is no al in grut sukses: de earste taarten binne al útrikt en der wurdt mei ynmoed trochsparre foar koarting op de boadskippen.

Mar yn de moanne juny kin der ek sparre wurde foar wol € 8,-- koarting op in tagongskaartsje foar Aqua Zoo by Ljouwert.
Jo hawwe dan € 50,-- oan kassabonnen noadich. De tagongskaarten binne foar bern én folwoeksenen it hiele jier jildich, en ek noch yn 2011.

logo-allesdakDus... ek foar in dei der op út mei koarting en gemak nei ALLES UNDER IEN DAK!

Mei freonlike groetnis,
Jo super yn de buert

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen