Goed nijs foar it winkelbestân yn Eastermar. Yn juny sil ús doarp útwreide wurde mei in nije winkel!
Oan de E.M. Beimastrjitte 50 iepenet Helena Tadema har winkel yn patchwork, quiltstoffen en alle spullen dy 't der by hearre.
Nei de simmer sille der ek workshops organisearre wurde.
De iepening fan 'it Quilters hûske' is op freed 28 maaie.

Dêrnei is de winkel alle tongersdeis iepen fan 10.00-12.00 en 13.30-17.00 oere.
Elke twadde freed yn de moanne fan 19.00 oant 20.30 oere.

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen