It earste BREEDútnûmer nei de simmer mei û.o.

  • Yn 'e Fitrine: de besikers fan de karavan op it Wytfean
  • Truus v.d. Meer sette alle minsken dy't in diploma hellen op in rychje
  • De Trochrinner met de helft van een olijke tweeling
  • De reis fan Elte en Hector nei Palestina en Egypte
  • It Breed door de ogen van Peter Karstkarel
  • en noch folle mear...

Gau delhelje dy krante !

Ek nijsgjirrich: