De doarpskrante BREEDút fan oktober-2007 kin digitaal delhelle wurde.
Yn dizze ôflevering û.o:

  • Doarpsfyzje 2010-2020
  • Nanke Tadema 'Yn 'e Fitrine'
  • Klok- en oerwurk op it Heechsân
  • Doarpsfeiling grut súkses
  • Praisebarren

Ek nijsgjirrich: