Yn al dy jierren is it noch nea bard mar de redaksje fan BREEDút is der troch technyske problemen net yn slagge om in digitale ferzje fan de doarpskrante te fersoargjen.

Wy hawwe no in oare oplossing fûn troch de 'papieren' BREEDút yn te scannen en der in PDF fan te meitsjen (mei tank oan webredaksjelid Albert Bakker). Jo kinne de BREEDút ferzje fan novimber no yn parten 'delhelje'; bytsje omslachtich mar it wurket wol.

BREEDút, diel 1.pdf

BREEDút, diel 2.pdf

Ek nijsgjirrich: