De doarpskrante BREEDút fan juny 2007 kin digitaal ophelle wurde.

Yn dizze ôflevering û.o.:

  • Kees Hoogterp yn de fitrine
  • Programma doarpsfeest
  • Beachbarren
  • Het verhaal van Jan Murk de Vries
  • Waternamen in Fryslân

Ek nijsgjirrich: