In nij jier, in nije doarpskrante mei in nije omslach!

Yn dizze BREEDút û.o. in tige nijsgjirrich stikje fan Anne Oosterdijk oer it al of net byfuorjen fan reeën. 'Yn 'e fitrine' stiet de bysûndere bouploech fan ús doarpstsjerke sintraal.

BREEDút jannewaris 2013 delhelje

BREEDut-2013-cover

Ek nijsgjirrich: