It jannewarisnûmer mei û.o.:
* Yn 'e Fitrine: Frans van Herwijnen
* Reis nei Mozambique (2)
* It sil heve
* Reedriden foar de skoalbern
 

Ek nijsgjirrich: