De lêste 15 jier hat Elle Bosma in pear boeken skreaun oer de skiednis fan Eastermar en in hiele soad artikels yn Doarpskrante BREEDút, benammen oer Eastermar yn de Twadde Wrâldkriich. Hy die dat mei in protte nocht, mar hâldt der, nei it ferskinen fan syn lêste boek ‘De Gelasterde Onschuld’, no mei op. Syn wiidweidige argyf (61 doazen dokumintaasje) is ûnderbrocht yn it Gemeente-argyf fan Tytsjerksteradiel yn Burgum. Der heart in Ynlieding en in Ynventaris by en it stiet eltse belangstellende yn de skiednis fan Eastermar frij om dizze ‘Dokumintaasje fan Eastermar’ yn te sjen.

Eastermar 1907

Oare artikels mei âlde foto's en ferhalen:
Ek nijsgjirrich: