Bylden fan it doarpsfeest yn 2004, doe noch yn 'e loads.

205 0585 IMG

Oare artikels mei âlde foto's en ferhalen: