Eastermar hie fan 1904 oant 1964 in eigen suvelfabryk. De skiednis fan dizze fabryk is no troch Elle Bosma fêstlein yn in (Hollânsktalich) boek fan goed 200 bledsiden mei in hiele soad foto's. As jo it boek bestelle (it is in útjefte fan it Streekmuseum yn Burgum) foar 30 augustus o.s. is de priis Euro 24.50 en kin it boek ophelle wurde by it museum op of nei saterdeimiddei 28 septimber. Bestelle jo nei 30 augustus, dan is de priis Euro 29.50. Tillefoan 0511-465544 (tiisdei-freeds tusken 13.30 en 17.00 oere) of fia e-mail streekmuseum-volkssterrenwachtburgum@hetnet.nl 

Fabriek ca 1958 zijkant WIT en dir woning

Oare artikels mei âlde foto's en ferhalen:
Ek nijsgjirrich: