Wy binne wiis mei de stipe dy't wy krigen fan de Rabobank Drachten Friesland Oost. Ut hannen fan Evert Lijzenga krigen wy in sjek oerlange fan € 200,-.  It bedrach komt út in pot dy't bedoeld is foar it stypjen fan lokale projekten.

sjek Easterbarren
Foarsitter Jannes Hamstra (l) en Evert Lijzenga (r).

sjek easterbarren2

Kontakt mei Eastermar.nl

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppe