Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering te houden op woensdag 24 Februari 2016 om 20.00 uur in De Hege Stins te Eastermar.

Agenda
1  Opening
2  Notulen jaarvergadering 2015
3  Mededelingen
4  Jaaroverzicht 2015
5  Financieel verslag penningmeester
6  Verslag kascommissie
7  Vaststelling jaarrekening
8  Vaststelling ledenkorting en ledencontributie 2016
9  Benoeming nieuw lid kascommissie
   Aftredend: Christien Meijers
   Als nieuw lid wordt door het bestuur voorgedragen: Geertje Bruining
10 Bestuursverkiezing
    Aftredend is Antje Bakker
    Als nieuw lid wordt door het bestuur voorgedragen: Rieneke Kamminga
    Tegenkandidaten voor beide vacatures kunnen schriftelijk tot 24 uur voor
    de vergadering worden ingediend bij de secretaris: Betty Taekema,
     Heidbuurtwei 15  9261 XN Eastermar
11Inleiding door Henk Schreiber.
     Deze zal vertellen over de mogelijkheid om eventueel bij te verzekeren
     bij Uitvaartverzekering De Twenthe
12 Rondvraag
13 Sluiting       

Onze bode Nanke Tadema is per 31 december gestopt als bode bij De Laatste Eer.
Na de vergadering kunnen de inwoners van Eastermar afscheid nemen van haar als bode.

Het Bestuur

Kontakt mei Eastermar.nl

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

Nei boppe