Doarpsaginda

 • Fjouwerjûnkuier

 • Maandag 15 Mei 2017
 • Aanvang 18:00 uur
 • t/m Vrijdag 19 Mei 2017 ,
 • Categorie: Ferienings Aktiviteit

 • avd .jpg
 • Informatie:

  Yn ‘e wike fan 15 o/m 19 maaie hawwe we wer de tradisjonele 4-jûn kuier . Sa as elts jier besykje wy wer moaie rûtes út te sykjen. Dizze routes binne hiel geskikt foar de bern, om’t der in protte oer de sânreden rûn wurdt wêr ‘t de bern mar fleane en stowe kinne. Der binne rûtes fan 5, 10 en 15 kilometer. It startplak is de kantine op sportpark Burgerkamp. Der binne minsken, dy’t yn de wike fan de 4-jûnkuier bryfkes mei de rûtes út de kantine helje sûnder te freegjen en sûnder stempelkaart de rûte rinne. Dit binne swartrinners! Wat dizze minsken har net realisearje is dat wy in stichting binne mei in lyts bytsje jild en wy meitsje noait winst! Dêr stiet tsjinoer dat wy altiten wol behoarlik onkosten ha oan medailles en materialen, dy ‘t elts jier ferfongen wurde moatte. Elts jier wer binne binne der ek in hiel protte frijwilligers, dy ’t har ynsette om alles yn goede banen te leiden. Foar dizze minsken soene wy hiel graach wat dwaan wolle, mar dan moat der wol wat jild wêze. De swartrinners ha der wol de wille fan, mar sy helpe dêr no net oan mei ......!

    • Contact:
  Roelie Hoekstra

 • Locatie:
  Sportcomplex Burgerkamp
  't Hof 84A
  9261 VV Eastermar

Kontakt mei Eastermar.nl

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppe